Slide 1
รับสมัครงาน:: ประวัติส่วนตัว PERSONAL DATAชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ การศึกษา

:: ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จ วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา(ต้น)
มัธยมศึกษา(ปลาย)
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

:: ประวัติการทำงาน


ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาทำงาน อัตราเงินเดือน สาเหตุที่ออก

:: ความสามารถด้านภาษา:: ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

:: ท่านสามารถขับรถประเภทใดได้

:: การฝึกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม วันที่อบรม

:: บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว/ ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน

ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ โทรศัพท์
(รูปถ่ายควรเป็น .jpg ขนาดไม่เกิน 150 K)